Algemene voorwaarden Domaine la Barbe

Handelsnaam Domaine La Barbe van The Missing Link bv, gevestigd te Gouda onder KvK nr. 24333382.

 • Klant: degene met wie Domaine La Barbe een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: Domaine La Barbe en klant samen.
 • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Domaine La Barbe.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 • Alle prijzen die Domaine La Barbe hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Alle prijzen die Domaine La Barbe hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Domaine La Barbe te allen tijde wijzigen.
 • Partijen komen voor een dienstverlening door Domaine La Barbe een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 • Domaine La Barbe is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Domaine La Barbe de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 • Domaine La Barbe heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 • Voorafgaand aan de ingang ervan zal Domaine La Barbe prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 • De consument heeft het recht om de overeenkomst met Domaine La Barbe op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
 • Domaine La Barbe mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. Het percentage wordt vooraf overeengekomen.
 • De klant dient (termijn)betalingen achteraf binnen 14 dagen te hebben voldaan.
 • Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Domaine La Barbe de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 • Domaine La Barbe behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 • Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Domaine La Barbe gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de
  dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 • Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Domaine La Barbe.
 • De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Domaine La Barbe zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Domaine La Barbe op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Domaine La Barbe, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Domaine La Barbe te betalen.
 • Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Domaine La Barbe enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 • Domaine La Barbe voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat men tijdig aankomt op Domaine La Barbe en begonnen kan worden aan de uitvoering van de overeenkomst.
 • Indien de klant er niet tijdig aankomt op Domaine La Barbe en niet begonnen kan aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor
  rekening van de klant en geeft dit geen recht op compensatie van niet afgenomen uren of dagen.
 • De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Domaine La Barbe.
 • De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 • Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Domaine La Barbe de betreffende bescheiden.
 • Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Domaine La Barbe redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
 • De klant vrijwaart Domaine La Barbe tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Domaine La Barbe geleverde producten en/of diensten en verblijf.
 • De klant dient een door Domaine La Barbe geleverd product of verleende dienst/accommodatie zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 • Beantwoordt een geleverd product, verleende dienst en/of accommodatie niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Domaine La
  Barbe daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 • Consumenten dienen Domaine La Barbe uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 • De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Domaine La Barbe in staat is hierop adequaat te reageren.
 • De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 • Indien een klacht betrekking heeft op een lopend verblijf, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Domaine La Barbe gehouden kan worden om een alternatieve accommodatie dan is overeengekomen ter beschikking te stellen.
 • De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Domaine La Barbe.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Domaine La Barbe ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
 • Als Domaine La Barbe een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Domaine La Barbe verschuldigd zijn.
 • Domaine La Barbe is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 • Indien Domaine La Barbe aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst c.q. het verblijf.
 • Domaine La Barbe is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 • Indien Domaine La Barbe aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van
  enige verplichting.
 • Elk recht van de klant op schadevergoeding van Domaine La Barbe vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 • De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Domaine La Barbe toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 • Is de nakoming van de verplichtingen door Domaine La Barbe niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Domaine La Barbe in verzuim is.
 • Domaine La Barbe heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Domaine La Barbe kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
 • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Domaine La Barbe in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Domaine La Barbe kan worden toegerekend in een van de wil van Domaine La Barbe onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Domaine La Barbe kan worden verlangd.
 • Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteitsinternet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en  werkonderbrekingen.
 • Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Domaine La Barbe 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Domaine La Barbe er weer aan kan voldoen.
 • Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 • Domaine La Barbe is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
 • Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 • Domaine La Barbe is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • Grote inhoudelijke wijzigingen zal Domaine La Barbe zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 • Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
 • Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Domaine La Barbe.
 • Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
 • Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Domaine La Barbe bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
 • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar The Missing Link bv h/o Domaine La Barbe is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Scroll naar boven